Gujarat Panchayat Service Selection Board, Government Of GujaratdisplayNone

Advertisement Detail

Advertisement Detail

01/February/2022 Hindi / Gujarati Languages Exam

Hindi Language Examination 2021-22

પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાકીય પરીક્ષા ૨૦૨૧-૨૨

 • Notification

  07 September 2021 પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓની હિન્દી ભાષાકીય પરીક્ષા ૨૦૨૧-૨૨ અંગેનું જાહેરનામું
 • Result

  02 February 2022 ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા.૧૬-૧૭/નવેમ્બર/૨૦૨૧ના રોજ જે તે જિલ્લાના મુખ્ય મથકે લેવાયેલ હિન્દી ભાષાકીય પરીક્ષા ૨૦૨૧-૨૨નું પરિણામ પત્રક, તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨

Advertisement Update

 • Notification
  07/09/2021
 • Result
  02/02/2022
Back to top