Gujarat Panchayat Service Selection Board, Government Of GujaratdisplayNone

Advertisement Detail

Advertisement Detail

07/February/2022 Junior Pharmacist

ADVT NO.11/202122

Junior Pharmacist (Class-III) Advertisement

 • Short Advertisement

  07 February 2022 Junior Pharmacist (Class-III) Short Advertisement
 • Detailed Advertisement

  07 February 2022 Junior Pharmacist (Class-III) Detailed Advertisement
 • Examination Schedule

  15 February 2022 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  11 March 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી

  11 March 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
 • List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category

  16 March 2022 List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના

  16 March 2022 સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
 • Call Letter Download

  11 April 2022 કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
 • View OMR

  08 May 2022 જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૧/૨૦૨૧૨૨ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ સંવર્ગની તા.૦૮-૦૫-૨૦૨૨ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોની ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
 • Provisional Answer Key- ADVT

  09 May 2022 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ સંવગની તા. ૦૮-૦૫-૨૦૨૨ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી પ્રસિધ્ધી અંગેની જાહેરાત
 • Provisional Answer Key

  09 May 2022 Provisional answer key
 • Final Answer Key

  16 June 2022 Final Answer Key
 • Provisional Merit List

  24 June 2022 PROVISIONAL MERIT LIST
 • Provisional Result

  24 June 2022 Provisional Result
 • Junior Pharmacist- Document Verification

  29 June 2022 Junior Pharmacist- Document Verification
 • Junior Pharmacist - રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક

  01 September 2022 રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
 • Final Select List & Recommendation List

  02 September 2022 Final Select List & Recommendation List
 • District Allotment Program / જિલ્લા પસંદગી (ફાળવણી) કાર્યક્રમ

  17 September 2022 District Allotment Program / જિલ્લા પસંદગી (ફાળવણી) કાર્યક્રમ
 • Addendum Final Select List

  17 September 2022 Addendum Final Select List
 • Final Select List & Recommendation Cum District Allotment List

  28 September 2022 Final Select List & Recommendation Cum District Allotment list
 • Additional Final Select List (Waiting List)

  07 August 2023 Additional Final Select List (Waiting List)
 • રીશફલીંગ તથા વેઇટીંગ લીસ્ટ માં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો માટે જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ

  19 August 2023 રીશફલીંગ તથા વેઇટીંગ લીસ્ટ માં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો માટે જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ
 • રીશફલીંગ પૂર્વે ખાલી પડેલ જગ્યાઓ

  21 August 2023 રીશફલીંગ પૂર્વે ખાલી પડેલ જગ્યાઓ
 • Addl. Final Select List - District Allotment List(Wl)

  29 August 2023 Addl. Final Select List - District Allotment List(Wl)
 • Reshuffling District Allotment List

  29 August 2023 Reshuffling District Allotment List
 • 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)

  04 March 2024 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)
 • 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)-જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ અંગેની જાહેરાત

  04 March 2024 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)-જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ અંગેની જાહેરાત
 • Second Additional Final Select List-District Allotment List (Second Waiting List)

  06 March 2024 Second Additional Final Select List-District Allotment List (Second Waiting List)

Advertisement Update

 • Detailed Advertisement
  07/02/2022
 • List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category
  16/03/2022
 • Examination Schedule
  15/02/2022
 • Call Letter Download
  11/04/2022
 • View OMR
  08/05/2022
 • Provisional Answer Key
  09/05/2022
 • Final Answer Key
  16/06/2022
 • Provisional Result
  24/06/2022
 • Provisional Merit List
  24/06/2022
 • Final Select List & Recommendation Cum District Allotment List
  28/09/2022
 • Short Advertisement
  07/02/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  11/03/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
  11/03/2022
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
  16/03/2022
 • Provisional Answer Key- ADVT
  09/05/2022
 • Junior Pharmacist- Document Verification
  29/06/2022
 • Junior Pharmacist - રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
  01/09/2022
 • Final Select List & Recommendation List
  02/09/2022
 • District Allotment Program / જિલ્લા પસંદગી (ફાળવણી) કાર્યક્રમ
  17/09/2022
 • Addendum Final Select List
  17/09/2022
 • Additional Final Select List (Waiting List)
  07/08/2023
 • રીશફલીંગ તથા વેઇટીંગ લીસ્ટ માં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારો માટે જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ
  19/08/2023
 • રીશફલીંગ પૂર્વે ખાલી પડેલ જગ્યાઓ
  21/08/2023
 • Reshuffling District Allotment List
  29/08/2023
 • Addl. Final Select List - District Allotment List(Wl)
  29/08/2023
 • 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)
  04/03/2024
 • 2nd Additional Final Select List (Second Waiting list)-જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ અંગેની જાહેરાત
  04/03/2024
 • Second Additional Final Select List-District Allotment List (Second Waiting List)
  06/03/2024
Back to top