Gujarat Panchayat Service Selection Board, Government Of GujaratdisplayNone

Advertisement Detail

Advertisement Detail

02/March/2022 Additional Assistant Engineer (Civil)

Advt No .13 /202122

Additional Assistant Engineer (CIVIL) Class III

 • Short Advertisement

  02 March 2022 Additional Assistant Engineer (CIVIL) Class III Short Advertisement
 • Detailed Advertisement

  02 March 2022 Additional Assistant Engineer (CIVIL) Class III Detailed Advertisement
 • Examination Schedule

  05 March 2022 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના

  08 April 2022 સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
 • List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category

  08 April 2022 List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  08 April 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી

  08 April 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
 • Call Letter Download

  11 April 2022 કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
 • Important announcement

  12 April 2022 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૩/૨૦૨૧-૨૨ અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવીલ) સંવર્ગના ઉમેદવારો માટે અગત્યની જાહેરાત
 • View OMR

  22 May 2022 જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૩/૨૦૨૧૨૨ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ) સંવર્ગની તા.૨૨-૦૫-૨૦૨૨ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોની ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
 • Provisional Answer Key

  23 May 2022 Provisional Answer Key
 • Provisional Answer Key ADVT

  23 May 2022 Provisional Answer Key ADVT
 • રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક

  02 September 2022 રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક

Advertisement Update

 • Detailed Advertisement
  02/03/2022
 • List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category
  08/04/2022
 • Examination Schedule
  05/03/2022
 • Call Letter Download
  11/04/2022
 • View OMR
  22/05/2022
 • Provisional Answer Key
  23/05/2022
 • Short Advertisement
  02/03/2022
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
  08/04/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  08/04/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
  08/04/2022
 • Important announcement
  12/04/2022
 • Provisional Answer Key ADVT
  23/05/2022
 • રિવાઇઝડ માંગણાપત્રક મુજબ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
  02/09/2022
Back to top