Gujarat Panchayat Service Selection Board, Government Of Gujarat

Advertisement Detail

Advertisement Detail

27/January/2022 Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri)

ADVT NO.10/202122

Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) Advertisement

 • Short Advertisement

  27 January 2022 Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) Short Advertisement
 • Detailed Advertisement

  27 January 2022 Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) Detailed Advertisement
 • અગત્યની જાહેરાત

  14 February 2022 Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) (Class-III) અગત્યની જાહેરાત
 • પ્રોસેસ ફી અંગેની જાહેરાત

  21 February 2022 પ્રોસેસ ફી અંગેની જાહેરાત
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી

  24 March 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  24 March 2022 ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના

  07 April 2022 સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
 • List of Rejected Application due to NON Payment of Fee in respect of General Category

  07 April 2022 List of Rejected Applications Due to NON Payment of Fee in Respect of General Category
 • Candidate Instruction

  03 November 2022 તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટેની સૂચના
 • Candidate Instruction.

  21 December 2022 પરીક્ષા માટેની સૂચના
 • ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના

  13 April 2023 ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના
 • ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના 17-04-2023

  17 April 2023 ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના
 • અગત્યની સુચના 19-04-2023

  19 April 2023 અગત્યની સુચના
 • તા ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત

  26 April 2023 કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
 • District Helpline Candidates Instruction

  27 April 2023 District Helpline Candidates Instruction
 • State Helpline Candidates Instruction

  27 April 2023 State Helpline Candidates Instruction
 • ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  01 May 2023 ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  02 May 2023 પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • વડોદરા અને ગાંધીનગર જિલ્લાના પરીક્ષા કેન્દ્રો અંગેની ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી

  02 May 2023 વડોદરા અને ગાંધીનગર જિલ્લાના પરીક્ષા કેન્દ્રો અંગેની ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી
 • ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી

  02 May 2023 ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી
 • સુરત પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  02 May 2023 સુરત પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • વિશેષ ટ્રેન

  05 May 2023 વિશેષ ટ્રેન
 • મહેસાણા પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના

  05 May 2023 મહેસાણા પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
 • View OMR

  07 May 2023 View OMR
 • ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ બાબતની સુચનાઓ

  08 May 2023 ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ બાબતની સુચનાઓ
 • ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબતે હેલ્પલાઇન અંગેની સૂચનાઓ

  10 May 2023 ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબતે હેલ્પલાઇન અંગેની સૂચનાઓ
 • પ્રોવીઝનલ આન્સર કી અંગેની જાહેરાત

  10 May 2023 પ્રોવીઝનલ આન્સર કી અંગેની જાહેરાત
 • Provisional Answer Key

  10 May 2023 પ્રોવીઝનલ આન્સર કી
 • પ્રોવીઝનલ આન્સર કી સામેના વાંધા-સુચન રજુ કરવા બાબત

  12 May 2023 પ્રોવીઝનલ આન્સર કી સામેના વાંધા-સુચન રજુ કરવા બાબત

Advertisement Update

 • Detailed Advertisement
  27/01/2022
 • List of Rejected Application due to NON Payment of Fee in respect of General Category
  07/04/2022
 • View OMR
  07/05/2023
 • Provisional Answer Key
  10/05/2023
 • Short Advertisement
  27/01/2022
 • અગત્યની જાહેરાત
  14/02/2022
 • પ્રોસેસ ફી અંગેની જાહેરાત
  21/02/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓની યાદી
  24/03/2022
 • ડુપ્લીકેશનના કારણસર રીજેકટ કરેલ અરજીઓ અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  24/03/2022
 • સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોની ફી નહી ભરવાના કારણસર રીજેકટ કરાયેલ અરજીઓ અંગેની સૂચના
  07/04/2022
 • Candidate Instruction
  03/11/2022
 • Candidate Instruction.
  21/12/2022
 • ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના
  13/04/2023
 • ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સુચના 17-04-2023
  17/04/2023
 • અગત્યની સુચના 19-04-2023
  19/04/2023
 • તા ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત
  26/04/2023
 • District Helpline Candidates Instruction
  27/04/2023
 • State Helpline Candidates Instruction
  27/04/2023
 • ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  01/05/2023
 • પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  02/05/2023
 • વડોદરા અને ગાંધીનગર જિલ્લાના પરીક્ષા કેન્દ્રો અંગેની ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી
  02/05/2023
 • ઉમેદવારો માટેની એડવાઇઝરી
  02/05/2023
 • સુરત પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  02/05/2023
 • વિશેષ ટ્રેન
  05/05/2023
 • મહેસાણા પરીક્ષા કેન્દ્ર અંગેની ઉમેદવારો માટેની સૂચના
  05/05/2023
 • ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ બાબતની સુચનાઓ
  08/05/2023
 • ઓ.એમ.આર શીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબતે હેલ્પલાઇન અંગેની સૂચનાઓ
  10/05/2023
 • પ્રોવીઝનલ આન્સર કી અંગેની જાહેરાત
  10/05/2023
 • પ્રોવીઝનલ આન્સર કી સામેના વાંધા-સુચન રજુ કરવા બાબત
  12/05/2023
Back to top